ยินดีต้อนรับทุกท่าน


วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

การเขียนบรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ เว็บไซต์หรือเว็บเพจ กลุ่มข่าว กลุ่มแสดงความคิดเห็น และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต้องอ้างถึงข้อมูลผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่เผยแพร่หรือปีที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด วันเดือนปีที่ค้นคืน และที่อยู่เว็บ ดังนี้

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
ผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า. ค้นคืนเมื่อ,
จาก URL.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548, 11 มีนาคม). อ่านแผ่นดินฯ : กรุงเทพฯ (เป็นอะไร? มาจากไหน?) สร้าง
กรุงเทพฯ ซ้อนกรุงธนบุรี พื้นที่เดียวกัน. มติชนสุดสัปดาห์, 25 (1882), 78. ค้นคืนเมื่อ 14
มีนาคม 2548, จาก http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?
srctag=0422110348&srcday=2005/03/11&search=no
หมายเหตุ ตัวอย่างข้างบนนี้เป็นนิตยสาร นอกจากบอกปีที่เผยแพร่ ให้ใส่วันที่ และเดือนที่ระบุในเอกสารด้วย เช่น รายสัปดาห์

เอกสารออนไลน์
ผู้แต่ง. (2548). ชื่อเรื่อง. ค้นคืนเมื่อ, จาก URL.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2548). กินอาหารไทยไกลโรค. ค้นคืนเมื่อ 14 มีนาคม
2548, จาก http://www.culture.go.th/knowledge/food/01.htm.

เอกสารที่ไม่สามารถระบุผู้แต่งและปีที่เผยแพร่ได้
ชื่อเรื่อง. (ม.ป.ป.). ค้นคืนเมื่อ, จาก URL.

สึนามิคืออะไร. (ม.ป.ป.). ค้นคืนเมื่อ 14 มีนาคม 2548, จาก http://www.bj.ac.th/~library/ect.htm.

เอกสารที่ค้นได้จากฐานข้อมูล
ผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ค้นคืนเมื่อ, จาก ชื่อฐานข้อมูล.

สุโลจนี ศรีแกล้ว. (2535). การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์. วิทยานิพนธ์
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 14 มีนาคม 2548, จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.

Desousa, R. (2004).Monodisperse polymer nanospheres: Fabrication,
chemical modifications and applications. Dissertation Abtracts
International, 65 (09), 4575B. (UMI No. AAT 3145190). Retrieved March 14, 2005, from
ProQuestDigital Dissertations Database.

ข้อความที่ส่งไปยังกลุ่มข่าว
ชื่อผู้ส่งข้อความ. (ปี, เดือน วันที่ ที่ส่งข้อความ). ชื่อข่าว. (ลำดับที่ข้อความ). ข้อความส่งไปที่.

ผู้ชายคนหนึ่ง. (2548, 14 มีนาคม). เสียงจากสตรีดีเด่นถึงรัฐบาล [ข้อความ 1]. ข้อความส่งไปที่
http://www.dialynews.co.th/lady/each.asp?newsid=48272.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น